10/30/10

Říční fenomén obecně

Jako území s vyvinutým říčním fenoménem se v České republice chápe hluboké říční údolí, zahloubené do tvrdých metamorfovaných hornin Českého masivu, které svou heterogenitou kontrastuje s okolní plochou nebo mírně zvlněnou krajinou a je od něj oddělené ostrou údolní hranou. Původní definice říčního fenoménu, tak jak ji vymezili Jeník a Slavíková (1964), byla širší a zahrnovala specifika v rámci celého říčního toku, tedy i dolních širokých a mělkých údolních úseků se systémy tůní a mrtvých ramen. V tomto pojetí se říční fenomén blíží ve světě obecně používaným konceptům jako je koncept „říční krajiny“ (riverine landscape, riverscape, např. Ward 1998) nebo funkčně ekosystémový koncept „říčního kontinua“ (river continuum concept, Vannote et al. 1980). Ve svém užším pojetí, zaměřeném pouze na hluboká říční údolí, je používání termínu říční fenomén českou specialitou. Mohou za to zřejmě dva důvody: jedním je samotné používání konceptu krajinných fenoménů, tedy území s nějakou výraznou geomorfologickou nebo geologickou odlišností, které je omezené na střední Evropu pod výrazným německým vlivem; druhým důvodem je zřejmě to, že samotný výskyt hluboce zahloubených říčních údolí v jinak ploché krajině tak, jak se vyskytuje v České republice, je ve světě poměrně ojedinělý.

Údolí řeky Jihlavy (nedaleko Lhánic, okres Třebíč)


Z ekologického hlediska je na říčním fenoménu důležité spojení dvou jevů – řeky, která představuje lineární biokoridor, a vysoká míra topografické heterogenity, vázané na hluboká údolí. Funkce řeky coby lineárního biokoridoru má zásadní význam pro migraci organismů i tok živin. Vysoká míra topografické heterogenity má zase za následek vysokou stanovištní diverzitu, která se odráží v celkově vysoké druhové bohatosti organismů na krajinné úrovni.

Funkce řeky coby lineárního biokoridoru hrála důležitou roli v migraci organismů, a to v minulosti i dnes. Díky propojení hor a nížin, které říční tok zprostředkovává, je pro říční fenomén typický společný výskyt horských a nížinných druhů v těsné blízkosti, ne-li přímo v jednom společenstvu. Říční údolí, především společenstva jejich aluvií, jsou postižena vysokou mírou invadovanosti (Pyšek & Prach 1993) – může za to nejen snadná migrace, ale i vysoká dostupnost živin a občasná disturbance způsobená povodněmi. Vysoká topografická a často i geologická (např. v oblastech pestré série Moldanubika) heterogenita hlubokých říčních údolí, kterou doprovází i heterogenita mikroklimatická (spolu s výskytem typických údolních inverzí) vytváří pestrou a jemnozrnnou mozaiku ekologicky velmi odlišných stanovišť. Vysoká stanovištní pestrost se odráží ve vysoké druhové bohatosti na krajinné úrovni, která je tradičně na říční fenomén vázána. Řeč zde bude o rostlinných společenstvech, i když řada mechanismů má obecnou platnost a platí stejně i pro živočichy. Jedním z důvodů vysoké druhové bohatosti na krajinné úrovni je vysoká betadiverzita společenstev, která je důsledkem vlastní prostorové a ekologické heterogenity. Dalším důvodem je i vyšší alfa diverzita některých vegetačních typů (např. doubrav) v porovnání s jejich analogy mimo říční údolí. Není přesně jasné, co za touto vyšší alfa diverzitou stojí. Může to být buď fakt, že krajina říčních údolí je v porovnání s okolím obecně bazičtější (zřejmě v návaznosti na vyšší erozní aktivitu, která podporuje zvětrávání mateční horniny a rychlejší uvolňování kationtů) a bazičtější stanoviště jsou (ve střední Evropě i jinde) obecně druhově bohatší (Ewald 2003). Nebo to může být důsledek tzv. vicinismu (druhy jsou schopné vytvářet relativně stabilní populace i na ekologicky nepříznivých stanovištích, pokud je zajištěn stálý přísun diaspor z blízkých a stabilních populací na ekologicky příznivých stanovištích; tento mechanismus pak může vést k tomu, že stanoviště v heterogenní krajině obklopené pestrou mozaikou ekologicky odlišných stanovišť podporují výskyt více druhů, než by to bylo v případě stanoviště s homogenním okolím; Zelený 2008). Vysoká prostorová heterogenita má ale za následek i výraznou fragmentaci a izolovanost jednotlivých stanovišť, které mohou naopak ve svém důsledku druhovou bohatost snižovat. Důležitou roli hraje heterogenita i v přežívání vzácných a reliktních druhů, kteří často bývají ekologickými specialisty. Je to zřejmě právě prostorová blízkost ekologicky odlišných stanovišť, která v minulosti hrála klíčovou roli v jejich přežití - druhy, pro které se vlivem klimatických výkyvů stalo jejich stanoviště ekologicky nepříznivé, zde mají vyšší pravděpodobnost, že se v blízkosti vyskytne stanoviště příhodné k jejich přežití.

Oba jevy – lineární biokoridor a vysoká topografická heterogenita - se jinde vyskytují i samostatně, ale právě jejich propojení (lineární migrační koridor s heterogenní vnitřní strukturou) je pro říční fenomén unikátní. Bez napojení na migrační proud by pestrá mozaika stanovišť v heterogenním území zůstala druhově nenasycená, a naopak bez přítomnosti této pestré stanovištní mozaiky by nebyla možná migrace a soužití organismů s tak širokým spektrem ekologických nároků. To, co říční fenomén činí unikátním, je také jeho zasazení do krajinného kontextu – kontrast mezi hlubokými údolími se zbytky přirozené vegetace a mírně zvlněnou kulturní krajinou. V České republice je výskyt říčního fenoménu omezen na oblast Českého masivu, v nadmořských výškách mezi 200-700 m n.m. Podobná říční údolí se v Evropě vyskytují i v jiných oblastech, především těch, které jsou tvořeny zbytky variského horstva, do jejichž erozí vzniklých parovin se následně zahloubily říční údolí – mimo Český masiv například ve francouzském Centrálním masivu. Vzhledem k tomu, že rozpoznání říčního fenoménu jako takového je v podstatě česká specialita, není jeho rozšíření v Evropě (ani ve světě) známé.

Z hlediska ochrany přírody si říční fenomén rozhodně zaslouží svou pozornost. Výstavba přehradních nádrží spolu s intenzivní lesnickou činností podstatně zredukovala původní rozšíření a projevy říčního fenoménu u nás, a tento trend dále umocňuje neřízené využití těchto území pro masovou rekreaci. Říční fenomén je komplexní záležitost, a pokud má mít jeho ochrana smysl, nesmí být zaměřena na jednotlivé lokality nebo populace ohrožených druhů, ale na ochranu říčního fenoménu jako celku.Literatura

Ewald, J. (2003): The calcareous riddle: why are there so many calciphilous species in the Central European flora? - Folia Geobotanica 38: 357-366.
Jeník J. & Slavíková J. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. - In: Jeník J. (ed.), Vegetační problémy při budování vodních děl, NČSAV, Praha pp. 67-100.
Pyšek P. & Prach K. (1993): Plant invasions and the role of riparian habitats: a comparison of four species alien to central Europe. – Journal of Biogeography 20: 413-420.
Vannote R.L., Minshall G.W., Cummins K.W., Sedell J.R. & Cushing C.E. (1980): The river continuum concept. - Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37: 130-137.
Ward J.V. (1998): Riverine landscapes: biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. - Biological Conservation 83: 269-278.
Zelený D. (2008): Patterns of vegetation diversity in deep river valleys of the Bohemian Massif. – Disertační práce [Ms., depon in Společná knihovna AVČR a PřF JU v Českých Budějovicích], http://sci.muni.cz/botany/zeleny/dizertace.php

Poznámka: text jsem původně psal za jiným účelem než je publikování na blogu, ale nakonec jsem ho nepoužil - proto je teď tady...

1 comment:

  1. Davide - díky! Psal jsem jeden z běžných ochranářských textů a chtěl jsem si ověřit, zda dobře chápu obsah pojmu. Nemohl jsem padnout na lepší odkaz, je to bezvadně zpracované heslo.
    Luděk Čech

    (Chápal jsem to dobře, ale zdaleka ne tak brilantně :))

    ReplyDelete